Người lãnh đạo

  • Họ và tên: Ông Parry Knaggs
  • Điện thoại:
  • Email:

Lĩnh vực hoạt động chính

100% Vốn Nước Ngoài

@@@@@@@
					

Hypax Pte Ltd

  • Tên tiếng Anh:
  • Địa chỉ: Blk 809 French RD # 01-156/178 Kitchener Complex, Singapore 200809,
  • Điện thoại : 62917222
  • Fax : 62940372
  • Email : hypax@pacific.net.sg
  • Website : www.hypax.com.sg
Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn