Người lãnh đạo

  • Họ và tên: Ông Raymond Quak/Lim Hong Ghee
  • Điện thoại:
  • Email:

Lĩnh vực hoạt động chính

100% Vốn Nước Ngoài

@@@@@@@
					

Kian Ho Bearings Ltd

Powered by Doanh nghiệp Sài Gòn